Finalment la preinscripció escolar del curs 2020/21 per l’educació Infantil, Primària i ESO serà entre el 13 i el 22 de maig.

No obstant, a conseqüència de la Covid-19, la preinscripció s’haurà de fer:

 • Preferentment, de manera telemàtica (no presencial) del 13 al 22 de maig. Caldrà omplir el formulari de la sol·licitud que es trobarà al portal web oficial de preinscripció, i enviar per mail el resguard de presentació i la documentació escanejada o fotografiada, a escola.info@alpes.cat

 

 • Es podrà fer de forma presencial en casos excepcionals, demanant cita prèvia entre el 19 i 22 de maig. Aquesta assignació es gestionarà amb una eina corporativa que es posarà a disposició dels centres i els usuaris, o per telèfon. La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions. En els properes dies informarem de les instruccions per a la utilització de la nova eina telemàtica de gestió de les cites prèvies. No obstant, aconsellem que us poseu en contacte amb nosaltres abans a escola.info@alpes.cat

 

Serà obligatori portar la sol·licitud emplenada i la resta de la documentació preparada per poder-la fotocopiar, així com un bolígraf personal i mascareta. Concretament la sol·licitud telemàtica i presencial la trobareu en aquest enllaç: http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/20483_preinscripcio_escolar?moda=1

 

La documentació IDENTIFICATIVA que heu d’aportar és:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

 

Com a documentació ACREDITATIVA, les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri.

La falsedat o el frau en les dades al·legades o en la documentació aportada comporta la invalidació dels drets de prioritat i fins i tot, si escau, la pèrdua de la plaça assignada; si és el cas, el Departament d’Educació comunica a l’autoritat competent el fet perquè aquesta adopti les mesures oportunes en relació amb la responsabilitat que correspongui, tant del sol·licitant com de la persona que hagi emès la documentació acreditativa.

 

a) Criteri específic

Per a l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres i ensenyaments adscrits al centre sol·licitat.

No cal presentar cap document acreditatiu.

 

b) Criteris generals

1. Germans escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció amb una activitat continuada, una jornada mínima de 10 hores setmanals i el corresponent nomenament d’interí o substitut o un contracte laboral o administratiu).

La puntuació també s’aplica per accedir a un centre públic quan el germà o la germana està escolaritzat en un altre centre públic que té la consideració de centre únic (dos centres públics adscrits en què l’escola de primària només està adscrita a un centre de secundària).

Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d’acolliment familiar atenent a la composició de la família acollidora.

Barem: 40 punts

Documents

 • Cap, si es tracta del mateix centre.
 • Si s’al·lega que el germà o la germana estan escolaritzats en un centre públic que té la consideració de centre únic cal especificar el nom del centre on el germà està escolaritzat perquè el centre de primera opció pugui demanar a l’altre centre que ho ratifiqui per correu electrònic.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet.

Barem

 • Quan el domicili habitual es troba a l’àrea d’influència del centre: 30 punts.
 • Quan, a instància del sol·licitant es pren en consideració l’adreça del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora de fet, i aquest és dins l’àrea d’influència del centre: 20 punts.
 • En el cas de Barcelona ciutat, quan el domicili habitual es troba al mateix districte municipal que el centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 15 punts.
 • Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en la seva àrea d’influència: 10 punts.

Encara que es doni més d’un supòsit, no es pot acumular més d’una puntuació pel criteri de proximitat.

Documents

 • El DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
 • Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
 • Quan, per aquest criteri es considera el domicili del lloc de treball, el contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i es justifica amb el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 i 037).


3. Renda anual 
de la unitat familiar en el cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.

Barem: 10 punts

Documents:

 • Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

4. Discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 10 punts

Documents

 • El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que n’al·lega la condició emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies o organismes competents d’altres comunitats autònomes.
 • Si és el cas, el document acreditatiu de ser beneficiari d’una pensió d’incapacitat permanent de grau total o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

C) Criteri complementari

L’alumne o alumna forma part d’una família nombrosa o monoparental.

Barem: 15 punts

Documents

 • El títol de família nombrosa o monoparental vigent

Per a més informació: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/obligatoris/

 

 

Podeu consultar l’oferta pel curs 2020-2021 en el següent enllaç

INFORME_OFERTA

 

Llistat de barem provisional

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM (1)

 

Llistat de barem amb reclamacions resoltes

INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM

 

Llistat d’oferta definitiva

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA

 

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició – ACTUALITZACIÓ

INFORME_ASSIGNADES_INFORME_ASSIGNADES

 

Alumnes preinscrits al centre – ACTUALITZACIÓ

INFORME_PREINSCRITES_OME_INFORME_PREINSCRITES_OME

 

Llista d’espera – ACTUALITZACIÓ

INFORME_LLISTA_ESPERA_OME_LLISTA_ESPERA