Normativa

AQUÍ trobareu les bases que regulen la convocatòria dels ajuts de menjador pel proper curs 2023 – 2024.

 

Termini

Presentació de documentació i sol·licitud fins el 24 de maig (no vingueu a buscar la sol·licitud l’últim dia perquè serà necessari presentar documentació).

 

Dos models de sol·licitud
  1. Famílies que van sol·licitar el curs 2022-2023 la beca menjador amb excepció si va ser concedida o no. (passeu pel despatx del parvulari)
  2. Famílies noves o que no van sol·licitar beca el curs 2022-2023. (Podeu descarregar la sol·licitud en blanc AQUÍ)

 

Documentació obligatòria (Només famílies noves o que han sofert canvis)
  1. Certificat de convivència unitat familiar (sol·licitant, germans, pare, mare i/o avis)
  2. DNI de tots els membres unitat convivència. Passaport no és vàlid, obligatori DNI o NIE

 

Documentació complementària
  1. Renda Garantida de ciutadania o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l’ any 2020
  2. En el cas de separació o divorci del pares. Custòdia del menor i pensió per aliments dels fills. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’ any 2020.
  3. Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat social, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020 i contracte/s de treballador/a de la llar vigent a l’any 2020.
  4. Certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge amb l’import total rebut a l’any 2020 en concepte d’ajut pel pagament del lloguer d’un habitatge.

 

Llindar de renda

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i l’agregació de les unitats que es detallen a continuació:
– Primer adult, sustentador principal (pare, mare, tutor o persona encarregada de la custòdia): 11.365,60 €
– Segon adult, sustentador principal (pare, mare, tutor, persona encarregada de la custòdia o parella del sustentador principal) i altres adults (avis) que integren la unitat familiar: 5.682,80 €
– Fills dels sustentadors principals (alumne i germans) de la unitat familiar: 3.409,70 €
Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen aquestes bases, no supera cap d’aquests llindars, es concedirà un ajut del 70 % del cost del servei de menjador. No podrà superar en cap cas el preu màxim establert pel Departament d’Educació en funció de la durada de l’espai del migdia.