Normativa

AQUÍ trobareu les bases que regulen la convocatòria dels ajuts de menjador pel proper curs 2024–2025.

 

Termini

Presentació de documentació i sol·licitud fins el 24 de maig (no vingueu a buscar la sol·licitud l’últim dia perquè serà necessari presentar documentació).

 

Dos models de sol·licitud
 1. Famílies que van sol·licitar el curs 2023-2024 la beca menjador amb excepció si va ser concedida o no. (passeu pel despatx del parvulari)
 2. Famílies noves o que no van sol·licitar beca el curs 2023-2024. (Podeu descarregar la sol·licitud en blanc AQUÍ)

 

Documentació obligatòria (Només famílies noves o que han sofert canvis)
 1. Certificat de convivència unitat familiar (sol·licitant, germans, pare, mare i/o avis)
 2. DNI o NIE de tots els membres unitat convivència. Si només es disposa de passaport és obligatori que també s’acudeixi a Serveis Socials.

 

Documentació complementària
 1. Document acreditatiu de prestacions econòmiques d’urgència social, atorgades per administracions públiques durant l’any 2023 que tinguin per finalitat atendre situacions de necessitats puntuals, urgents i bàsiques, de subsistència, com per exemple l’alimentació, el vestit i allotjament.
 2. Conveni, sentència de divorci o l’acta final de mediació del Departament de Justícia. En el seu defecte, autorització notarial de sortida del país. En cas de viduïtat d’un progenitor/a, adjuntar el certificat de defunció.
 3. Documents per ingressos no subjectes a IRPF(contracte de la llar de l’any 2023)
  En el cas que algun membre de la unitat familiar rebi algun ingrés exempt d’IRPF, caldrà aportar la documentació del 2023.
 4. Certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge amb l’import total rebut a l’any 2023 en concepte d’ajut pel pagament del lloguer d’un habitatge.

 

Llindar de renda
 • Llindar de renda del tram garantit d’ajut del 70%

El llindar es calcularà en funció dels membres computables de la unitat familiar i l’agregació de les unitats que es detallen a continuació:
– Primer adult, sustentador principal (pare, mare, tutor o persona encarregada de la custòdia): 11.840,60 €
– Segon adult, sustentador principal (pare, mare, tutor, persona encarregada de la custòdia o parella del sustentador principal) i altres adults (avis) que integren la unitat familiar: 5.920,30 €
– Fills dels sustentadors principals (alumne i germans) de la unitat familiar: 3.552,20 €
Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen aquestes bases, no supera cap d’aquests llindars, es concedirà un ajut del 70 % del cost del servei de menjador.

 

 • Llindar de renda del tram garantit d’ajut del 100%

Per a ser beneficiari d’un ajut del 100%, el llindar de renda ha de ser el 60% del que s’ha establert per a l’obtenció d’un ajut del tram garantit del 70% i haver obtingut una puntuació igual o superior a 15 punts entre l’apartat de les circumstàncies familiars i l’apartat de la situació social dels barems de puntuació.Si la renda familiar anual, calculada d’acord amb el que estableixen aquestes bases, no supera aquests llindars i s’assoleix la puntuació mínima indicada, s’adjudicarà un ajut del 100 %.